Ömerli Mah Fersah Cad Kazan Sk No: 5
0(212)771 05-56
info@azimlilermetal.com
0533-440-78-50

Faliyetlerimiz

"Profesyonel Atık Yönetim Hizmetleri"

ᴀᴛɪᴋ ʏᴏɴᴇᴛɪᴍɪ

Atık yönetimi, atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması, Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, yönetmelik kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine,ilişkin genel usul ve esasların uygulanması hizmetlerinin bütünüdür. Azimliler Metal olarak tüm bu hizmet kalemlerinde profesyonel ekipmanlarımız çevre mühendislerimiz ve uzman teknik kadromuz ile güvenilir bir çözüm ortağı olarak siz müşterilermize destek vermekteyiz.


Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Atık yönetiminde esas olan tüm atıkların sınıflarına göre ayrılıp lisanslı tesislere ulaştıırlmasının sağlanmasıdır.

Azimliler Metal; sanayi tesislerinde oluşan, geri kazanımı mümkün, atık yönetimi yönetmeliğinde EK 3A’da yer alan; Tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, EK4’te 6 haneli atık kodunun yanında * işareti bulunan atıkların geri kazanımı konusunda Tehlikeli Atık Geri Kazanım lisansına sahiptir.

Kontamine olmuş ambalaj atıkları (boş boya tenekeleri, varil, bidon vb.), basınçlı sprey kutuları, yağ filtresi, yağlı kablo, ıskarta ekipman ve tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş öğütme ve metal atıkları geri kazanımını yaptığımız tehlikeli atıklardır.

Tüm tehlikeli atıkların taşınmasında lisanlı araçlarımız mevcuttur

Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Tehlikesiz atık geri kazanımı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir.

Tehlikesiz Atık Toplama Ve Ayırma

Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile ilgili mevzuat, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği” uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Lisansı almıştır.

 Mevzuata göre; Tehlikesiz ve inert atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,Atık miktarının azaltılması, geçici depolanması,Geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır.Tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar oluştuğu noktalardan konteyner sistemi ile veya yerinde alım ile araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenir ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” çerçevesinde vermiş olduğu Hurda Metal İşleme Lisansıyla hurdaların geri dönüşümünü sağlamaktadır.Tesiste gelen hurda metal nitelikli atıklar işlenir. Tesise getirilip işlenen bu atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV’üne göre madde 4.1.1’de listelenmiştir. Tesise gelen Hurda Metal için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B’sine göre şu şekildedir:R4: Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,Tesise hurda metal nitelikli atıklar şu yollar ile gelmektedir:1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır ve tesise uygun konteynerler bırakılır veya vinçli araçlar ile yükleme yapılır. Bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir. Tesise gelen hurda metal nitelikli atıklar genel olarak şu şekildedir:1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkma metal atıkları,2. Sanayi tesislerinin imalat kırpıntıları, döküntüleri,3. İnşaat atıkları,4. Piyasaya sürülmemiş imalat atıkları, hatalı ürünler,5. Ömrünü tamamlamış metal malzemeler, Tesisimizde bu tür hurdalar kesim, pres, paketleme gibi fiziki işlemlerden geçerek eritilmeye hazır hale getirilir. Böylece metal hurdalarını eritme fabrikalarına göndererek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırmaktadır.

 

Floresan Atıkların Geri Dönüşümü
Floresan ampuller ve lambalar içerdikleri yüksek miktardaki civadan dolayı ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüşüme tabi tutulmalıdır. Bir floresandaki civa miktarı, üreticisine ve üretim yılına göre değişmekle beraber, 3,5-15 miligram arasındadır. Son yirmi yılda ampullerde kullanılan civa miktarı azalmış olsa da üreticiler tamamen civa kullanılmayan ampuller henüz üretememişlerdir. Ampuller çöplüğe, çöp kutusuna atıldığında veya toprağa gömüldüğünde genelde kırılırlar. Diğer yandan, bu ampullerin geri dönüşümü ise camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlar. Floresan ampuller toplam atıklar içinde civanın en yüksek bulunduğu ikinci atık türüdür ve tesisimizde güvenli bir şekilde bertaraf edilmektedirler. Tesisimizde floresan ampuller, düz ve yuvarlak şekillerdeki lambalar, led ampuller ve diğer aydınlatma ekipmanları imha makinemizde kapalı ortamda güvenli bir şekilde imha edilmektedir. Bu işlem sırasında, aydınlatma ekipmanlarındaki zehirli civa ve fosfor tozu filtreler yardımı ile tutularak, çevreye risk oluşturmadan bertaraf edilirler. Tesisimizde ampullerin bertarafı, içlerindeki civanın yüzde 99,98 inin güvenli olarak geri kazanılmasını sağlar.
Filtre Geri Dönüşümü

Otomotiv ve iş Makinalarında, Yakıt Filtresi ve Yağ filtresi  bulunmaktadır. Yağların ve yakıtın temizlenmesi konusunda araçların ömürlerini uzatmaktadır. 

Araçların ömürleri uzarken diğer tarafta bu atık filtreler Doğada yok olması beklenmektedir.  Ülkemizde Çevre mevzuatlarının gelişmesi ve insanlarımızın bilinçlenmesi neticesin de. Atık filtrelerin geri dönüştürülerek ekonomiye geri kazandırılması amaçlanmaktadır. Azimliler Metal Firması olarak. Otomotiv servislerinden çıkan Atık Filtre geri kazandırmak için İstanbulda bulunan Entegre atık geri kazanım tesislerinde atık filtre geri dönüşümünü Yapmaktadır. iye ve ekonomiye sunmaktadır.
Ambalaj Atığı Toplama Ve Ayırma
Kaynakta ayrı toplanan ambalaj atıkları, karışık çöple birlikte toplandığı durumdaki gibi “kirlenmez ve -kâğıtlarda olduğu gibi- ıslanmaz”. Toplanan malzemelerin bileşenlerine ayrılması daha kolaydır ve malzeme kalitesi yüksektir.Geri dönüşüm verimliliğinin artırılmasında en önemli faktör, ikincil ürün olarak üretime tekrar girme potansiyelini maksimum seviyede tutmaktır. Bunu sağlayabilmek, “kaynakta ayırma” işleminin yüksek verimli gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Bu da ancak “ambalaj atıklarının kaynakta ayrılmasıyla ve ayrı toplanmasıyla mümkündür”.“Kağıtları ıslatmadan kağıt toplama kabına” koymakla, kağıdın ikincil hammadde olarak kullanım kalitesini korumuş oluruz.Camları kırmadan cam toplama kabına koyarak, camın ikincil hammaddede olarak kullanım sürecinde renklerine göre ayrılması ve temizlenmesi sürecine olumlu katkı sağlamış oluruz.Metal ambalaj atıklarını “ezerek” metal toplama kabına koymakla, kap hacmini minimum kullanmış oluruz.Plastik ve sıvı gıda ambalaj türü ambalaj atıklarını “ezerek plastik toplama kutusuna” koymakla, toplama kutu hacmini minimum kullanmış oluruz. Ayırma Sistemi Sanayi işletmelerde ve evsel atık biriktirme noktalarında oluşturulan ayrı toplama kanalları yöntemleriyle toplanılan ambalaj atıkları çeşitli ekonomik ve çevreyle ergonomik ekipmanlarla lisanslı toplama ayırma tesisimize getirilir.Ambalaj atıkları cinslerine göre;metal,kağıt-karton,plastik,cam,pet ayrıştırma bandında büyük titizlikle ayrıştırılır.Cinslerine göre ayrılan ambalajlar geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere preslenirler.
Atık Elektronik Eşya İşleme(AEEİ)

Elektrikli ve Elektronik Eşya: Alternatif akımla 1000 voltu, doğru akımla da 1500 voltu geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları kapsamaktadır.

 Elektronik atık ise elektronik cihazların sahibi ya da kullanıcısı tarafından kullanım ömrü tamamlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda evlerde ya da iş yerlerinde sıkça kullandığımız televizyon, radyo, bilgisayar, yazıcı, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, mp3 çalar, klimalar, kablolar vs. gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünler birer elektronik atık sınıfına girmektedir. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya yönetmeliğine göre elektrikli ve elektronik eşya kategorileri büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlardır. 
Profesyonel Fabrika Sökümü

Profesyonel Fabrika Sökümü Azimliler Metal’in Güçlü Araç Ve Personel Kadrosu İle İş Güvenliği Kuralları Dikkate Alınarak Çevredeki İnsan-Hayvan Ve Doğa Sağlığı Korunarak Hızlı Ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmektedir.

Tehlikeli Atık Taşımacılığı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yöetmeliği EK5’indeki özelliklerden herhangi birine sahip atıkların bertaraf tesislerine taşınması işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kablo Atık Geri Dönüşümü
Elektrikli ve elektronik cihazların vazgeçilmez bir öğesi olan kablolar bünyelerinde plastik, bakır ve alüminyum barındırırlar. Kablolar gerek koruma nedeniyle kaplandıkları PVC ve polietilen türü plastikler, gerekse iletken özelliği taşıdıklarından içerdikleri bakır, gümüş, pirinç gibi teller açısından geri dönüştürülebilir atıklar arasında önemli bir sırada yer almaktadır. Bu nedenlerle kablolar kullanım ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşüm sürecine dahil edilmelidir. Geri dönüşüme tabi tutulabilecek atık kablolardan başlıca örnekler aşağıdaki gibidir: Bilişim ve iletişim araçlarında kullanılan kablolar (telefon, faks, fotokopi, printer, televizyonda vb. kullanılan kablolar)Beyaz ev eşyalarında kullanılan kablolar (çamaşır, bulaşık makinası, buzdolabı gibi)Yerel telekomünikasyon ağlarında bulunan kablolar (telefon santralinde, telefon hatlarında veya data transferi için kullanılan fiber optik kablolar)  Geçmişte kullanılan yöntemlerde kablo üzerindeki plastik yakılarak içindeki bakır ve alüminyuma ulaşılması mümkün olurken, bu yöntemle yakım sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar çevre ve insan sağlıgı açısından tehdit oluşturuyordu. Ayrıca PVC’nin yeniden kullanımı söz konusu değildi. Yakım esnasında dioksinler, selenyum ve kadmiyum gibi ağır metal grubundaki kirletici ve kanserojen maddeler ortaya çıkarak hava, su ve toprağa karışıp çevreyi kirletiyordu. Bugün çevreye zarar vermeden yapılan bir kablo geri dönüşümü, uzmanlık, tecrübe ve teknik yeterlilik gerektirmektedir. Azimliler Metal, kablo geri dönüşümü konusunda yapmış olduğu yatırımlar ile çevreye duyarlı yenilikçi ve teknolojik yöntemler kullanarak, atık kabloları kırıcılardan geçirmekte ve kablo üzerindeki plastiği, kablo bünyesindeki bakır ve alüminyumu birbirinden ayırarak ikincil hammadde olarak sanayiye ve ekonomiye sunmaktadır.

 

BAKANLIK ONAYLI ÜRÜN İMHASI

Gümrük tarafından imha kararı verilen ürünlerin imhası tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.
Güvenli bir yönetim sistemiyle ürünler gerek mekanik kırıcı gerekse preslenerek veya gerekli durumlarda manuel olarak tekrar kullanılmayacak hale getirilerek ve tüm bu süreç kayıt altına alınarak imha işlemi gerçekleştirilmektedir.